Danfoss Produktion
Danfoss er én blandt mange virksomheder, der bidrager til arbejdspladser i hele Danmark

Beskæftigelse og vækst på tværs af Danmark

Danmark huser en lang række virksomheder, som er verdensførende inden for energieffektive løsninger såsom isolering, vinduer og styring af motorer, varme-, køle- og vandteknologi. Foruden et væsentligt bidrag til den grønne omstilling i ind- og udland, står udviklingen og produktionen af disse løsninger for en stor andel af grøn dansk vækst og arbejdspladser på tværs af hele landet.

SYNERGI har bedt DAMVAD Analytics om at undersøge, hvordan den energieffektive sektor bidrager til vækst og velstand i Danmark - og hvordan fremtidige, globale investeringer kommer til at forme efterspørgslen på eksportmarkederne de næste mange år.

DAMVAD-notatet, som er baseret på konservative tal, vurderer, at sektoren samlet set omsætter for over 65 mia. kr. årligt, at en tredjedel af alle grønne jobs i Danmark kan tilskrives energieffektivitet, og at der er et eksponentielt globalt vækstpotentiale de næste årtier.

På denne side kan du gå på oplevelse i en række af de mest interessante tal om den energieffektive sektors bidrag til dansk økonomi - eller downloade selve notatet fra DAMVAD, hvor du kan læse mere om opgørelsens bagvedliggende metode.

1/3

En tredjedel af alle grønne danske jobs ligger inden for energieffektivitet

Knap hvert 3. grønne job kan tilskrives energieffektivitet

I 2018 var der i alt 74.886 fuldtidsansatte i den totale grønne sektor i Danmark. Heraf er 22.337 fuldtidsansatte beskæftiget indenfor produktion af energieffektive løsninger.

Siden 2012 er antallet af ansatte, der er beskæftigede i produktionen af energieffektive løsninger, steget med ca. 1.300 fuldtidsansatte. Det svarer til en stigning på godt 6 pct. fra 2012-2018.

Sektoren bidrager samtidig til et væsentligt antal årsværk blandt underleverandører (10.901) og gennem afledte forbrugseffekter (15.461). Det betyder, at næsten 50.000 danske jobs samlet set kan tilskrives udviklingen og produktionen af energieffektive løsninger og tjenester.

Årsværk fordelt på brancher

Antal beskæftigede i produktionen af energieffektive løsninger fordelt på brancher

Mange faglærte inden for energieffektivitet

Af de 22.337 fuldtidsansatte, der er beskæftiget inden for produktion af energieffektive løsninger, er størstedelen beskæftiget inden for industrien. 4.747 personer er beskæftiget inden for maskinindustri, mens 8.699 personer er beskæftiget inden for øvrig industri.

60 pct. af den samlede beskæftigelse inden for energieffektive løsninger ligger dermed i industrien. De resterende 40 pct. er beskæftiget inden for brancherne bygge og anlæg, videnservice samt vandforsyning og renovering.

Størstedelen af de beskæftigede (44 pct.) i produktionen af energieffektive løsninger er faglærte: Det vil sige, at de har en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med dansk erhvervsliv generelt, beskæftiges flere faglærte end højtuddannede i produktionen af energieffektive løsninger.

Geografisk set er arbejdspladserne spredt ud over hele Danmark, med Region Midtjylland som den største aftager af grønne jobs. 

Nøgletal: En sektor i vækst
17 mia.
Dansk eksport af energieffektive løsninger er steget siden 2012

 

I 2018 eksporterede Danmark energieffektive løsninger for en samlet værdi på 17,3 mia. kr. Til sammenligning blev der i 2012 eksporteret energieffektive løsninger for 14,6 mia. kr. Eksporten er således steget med  2,7 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på knap 19 pct.

140 bio.
Der skal investeres 140 billioner DKK i energiteknologier frem mod 2035

 

Fra 2018-2035 vurderer det Internationale Energiagentur (IEA), at der globalt skal investeres mere end 21.000 mia. USD i energieffektivisering og grønne energiteknologier, hvis verden skal ramme IEA’s 450 ppm scenarie (2 grader).

560 %
Vækstpotentialet i branchen er på flere hundrede pct.

 

DAMVAD Analytics’ beregninger viser, at den forventede vækst for danske løsninger til at reducere varme- og energiforbrug ligger på 290-560% frem mod 2035, men kun hvis Danmark kan fastholde og udbygge sin globale markedsposition.

Udvikling i omsætningen

Den energieffektive sektor omsatte for 44,4 mia. kr. i 2018 mod 37,4 mia. kr. i 2012. Det svarer til en stigning på 19 pct. over seks år. Dermed genererer hver fuldtidsansat inden for produktionen af energieffektive løsninger en omsætning på ca. 2 mio. kr. årligt.